วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2552

โครงการวันแม่

ตัวอย่างโครงการวันแม่

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๒

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ลักษณะโครงการ โครงการประจำปี

๑. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากวันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คู่ขวัญองค์ประมุขของปวงชนชาวไทย ที่พระองค์ทรงสละเวลาเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง และในฐานะทรงเป็นแม่ตัวอย่าง ทางรัฐบาลได้กำหนดวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ดังได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และปรากฏในพระราชดำริของพระองค์อันทรงคุณประโยชน์อย่างมากมายให้กับพสกนิกรชาวไทย
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าในตำบลสารภี ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน เทศบาลตำบลสารภี จึงได้จัดโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๒ ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑ เพื่อให้ประประชาตำบลสารภี ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชมพรรษา
๒.๒ เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งปี เป็นแบบอย่างที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และเพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่อันสำคัญยิ่งของผู้ที่เป็นแม่ดีเด่น ของตำบลสารภี
๒.๓ เพื่อให้บุตรหลาน เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ


๓. เป้าหมายของโครงการ
๓.๑ ประชาชน ตำบลสารภีทุกหมู่เหล่า ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสารภี ประมาณ ๓๐๐ คน
๓.๒ แม่ดีเด่น จาก 10 หมู่บ้านในตำบลสารภี หมู่บ้านละ ๑ ท่าน รวม ๑๐ ท่าน
๔. ขั้นตอนการดำเนินงาน
๔.๑ จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางในการจัดกิจกรรม แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน
๔.๒ จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ กำหนดระเบียบการประกวดต่าง ๆ
๔.๓ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเผยแพร่ในสถานที่ต่าง ๆ
๔.๔ คัดเลือกแม่ดีเด่น ตำบลสารภี หมู่บ้านละ ๑ ท่าน จากทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน
๔.๕ รับสมัครผู้เข้าร่วมประกวดภาพถ่าย “แม่ลูกผูกพัน”
๔.๖ จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่เกียรติคุณ “แม่ดีเด่น” และแสดงภาพถ่าย “แม่ลูกผูกพัน”
๔.๗ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร และมอบรางวัลแม่ดีเด่น
๔.๘ สรุปผล รายงานผล และประเมินผลโครงการ
๕. สถานที่ดำเนินการ
บริเวณหน้าวัดปากกอง ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
๖. ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
๘. งบประมาณ
งบประมาณจำนวน ๑๗,๔๗๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) แสดงค่าใช้จ่ายดังนี้
๘.๑ ค่าป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ รวม ๑,๘๐๐ บาท
(ขนาด ๑ x ๓ เมตร จำนวน ๒ ผืนๆ ละ ๒๗๐ รวม ๕๔๐ บาท
ขนาด ๑ x ๗ เมตร จำนวน ๒ ผืน จำนวนเงิน ๑,๒๖๐ บาท)
๘.๒ ค่าพลุ (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว จำนวน ๙ นัดๆละ ๒๕๐ บ) รวม ๒,๒๕๐ บาท
๘.๓ ค่าตกแต่งดอกไม้ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์และสถานที่จัดพิธี รวม ๑,๕๐๐ บาท
๘.๔ ค่าจ้างเครื่องขยายเสียง รวม ๑,๒๐๐ บาท
๘.๕ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ทำจากไม้ รวม ๘๐๐ บาท
(ขนาด ๖ x ๘ นิ้ว จำนวน ๑๐ กรอบ ๆ ละ ๘๐ บาท)
๘.๖ ค่าของที่ระลึกมอบแด่แม่ดีเด่นตำบลสารภี รวม ๒,๕๐๐ บาท
(จำนวน ๑๐ ชิ้นๆ ละ ๒๕๐ บาท)
๘.๗ ค่าของที่ระลึกสำหรับกรรมการตัดสิน และของรางวัล รวม ๑,๔๐๐ บาท
(สำหรับคณะกรรมการตัดสิน จำนวน ๓ ชิ้น ๆ ละ ๒๐๐ บาท
สำหรับผู้ชนะการประกวด จำนวน ๘ ชิ้น ๆ ละ ๑๐๐ บาท)
๘.๘ ค่าธงอักษรพระนามาภิไธย “สก” รวม ๑,๐๐๐ บาท
(ขนาดกว้าง ๗๐ ซม. ยาว ๑๐๕ ซม. จำนวน ๒๐ ผืน ๆ ละ ๕๐ บาท)
๘.๙ ค่าเทียนไข (บรรจุห่อละ ๕๐ เล่ม จำนวน ๖ ห่อ ๆ ละ ๗๐ บาท) รวม ๔๒๐ บาท
๘.๑๐ ค่าตอบแทนพิธีกร รวม ๕๐๐ บาท
๘.๑๑ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม รวม ๘๐๐ บาท
๘.๑๑ ค่าเงินรางวัลการประกวดภาพถ่าย “แม่ลูกผูกพัน” รวม ๓,๓๐๐ บาท
- รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
- รางวัลที่ ๒ จำนวน ๘๐๐ บาท
- รางวัลที่ ๓ จำนวน ๕๐๐ บาท
- รางวัลชมเชย จำนวน ๕ รางวัลๆ ละ ๒๐๐ บาท
(หมายเหตุ : รายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้)

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ประชาชนตำบลสารภี ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
๙.๒ ประชาชนในชุมชนรับทราบถึงเกียรติคุณที่แม่ดีเด่นได้รับจากการกระทำตนเป็นแม่ดีเด่นแห่งปี นำแนวทางดังกล่าวเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต และบังเกิดความภาคภูมิใจแก่ผู้ได้รับคัดเลือก
๙.๓ บุตรหลาน เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่

ผู้เสนอโครงการ

­ (นางสาวพลับพลึง ไชยเมธา)
นักวิชาการศึกษา รักษาการ
หัวหน้ากองการศึกษา
­ผู้เห็นชอบโครงการ
( ) เห็นสมควรให้พิจารณาดำเนินการ
( ) เห็นสมควรให้พิจารณาทบทวนเพราะ.........................................................


(นายอภิชาติ เทพชา)
ปลัดเทศบาลตำบลสารภี
ผู้อนุมัติโครงการ
( ) อนุมัติให้ดำเนินการตามที่เสนอทั้งโครงการ
­( ) พิจารณาให้ทบทวนเรื่อง………………………………………………………
(นายสัญญา พรหมศาสตร์)
นายกเทศมนตรีตำบลสารภี

กำหนดการ

กำหนดการ
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ ลานหน้าวัดปากกอง
**********************************************
เวลา ๑๘.๐๐ น. - กลุ่มพลังมวลชนพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี และลงนามถวายพระพร
- ลงทะเบียน แม่ดีเด่น ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน และลงทะเบียนรับลำดับพานพุ่ม
- ประธานในพิธีเดินทางมาถึง ลงนามถวายพระพร และนั่งประจำที่
- ชมนิทรรศการเกียรติประวัติแม่ดีเด่น และ นิทรรศการภาพถ่าย “แม่ลูกผูกพัน”
เวลา ๑๘.๑๕ น. - ชมการรำเฉลิมพระเกียรติ จากชมรมผู้สูงอายุตำบลสารภี
- พิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย “แม่ลูกผูกพัน”
- พิธีมอบรางวัล “แม่ดีเด่นตำบลสารภี ประจำปี ๒๕๕๒”
เวลา ๑๙.๐๙ น. - พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร
- พิธีกรเชิญประธาน และกลุ่มพลังมวลชนเข้าแถวหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
- ประธานพิธีขึ้นสู่แทนพิธี
* ถวายความเคารพ
* เปิดกรวยดอกไม้
* ถวายเครื่องราชสักการะ
* ถวายความเคารพ (ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมกัน)
- ประธานพิธีลงจากแท่นพิธี
* ผู้แทนจากทุกหน่วยงานถวายพานพุ่ม ตามลำดับ
- พิธีกรเรียนเชิญประธาน บนแท่นพิธี
* ประธานพิธีจุดเทียนชัยมงคล
* จุดเทียนต่อให้กับ คณะบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
* ผู้ร่วมพิธีทุกท่าน จุดเทียนชัยพร้อมกัน
- พิธีกรเรียนเชิญท่านประธานฯ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล
* บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี (๑ จบ) และเพลงสดุดีมหาราชา (๒ จบ)
(ผู้ร่วมพิธีทุกท่าน ร่วมกันร้องเพลง)
* จุดพลุเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๙ ดอก
- เสร็จพิธี *****************************

การแต่งกาย - ผู้ร่วมพิธีสวมเสื้อฟ้า / ชุดพื้นเมือง / ชุดสุภาพ

JOB พิธี 12 สิงหามหาราชินี
1. ฝ่ายสถานที่
- จัดเวทีเล็ก (พื้นเวที) หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
- จัดโต๊ะลงนามถวายพระพร + เก้าอี้ (ด้านข้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ)
- โต๊ะลงทะเบียน + โต๊ะวางของที่ระลึก (หน้าห้องอ่านหนังสือพิมพ์เก่า)
- เต็นท์ 2 หลัง , ชุดโซฟา, เก้าอี้แม่ดีเด่น 10 ตัว , เก้าอี้แขกในเต้นท์ , โพเดี่ยมพิธีกร
- บอร์ดนิทรรศการเกียรติประวัติ “แม่ดีเด่น” และ นิทรรศการภาพถ่าย “แม่ลูกผูกพัน”

2. ฝ่ายกำกับเพลง – เครื่องเสียง - ไมค์
- เพลงแม่
- เพลงเฉลิมพระเกียรติ ของผู้สูงอายุ
- เพลงสรรเสริญพระบารมี, เพลงสดุดีมหาราชา
3. ฝ่ายบันทึกภาพ

4. ฝ่ายลงทะเบียน
- ลงทะเบียน “แม่ดีเด่น” , กลัดดอกไม้ 10 ช่อ
- ลงทะเบียนพานพุ่ม , ติดกระดาษลำดับหน่วยงานที่พานพุ่ม (คืนพุ่ม)
- ลงทะเบียนรับเงินรางวัล ผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย (8 คน) และลงชื่อในใบสำคัญรับเงิน+เอกสารแนบ

5. ฝ่ายเตรียมเงินรางวัล, ของที่ระลึก (พิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่น และรางวัลการประกวดภาพถ่าย)
- ซองเงินรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย “แม่ลูกผูกพัน” (8 ซอง)
- ของที่ระลึก ผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย “แม่ลูกผูกพัน” (กรอบรูป 8 กรอบ)
- เตรียมกรอบใบประกาศเกียรติคุณ “แม่ดีเด่น” (10 กรอบ)
และของที่ระลึก สำหรับ “แม่ดีเด่น” (ไม้แกะสลัก “มั่งมีศรีสุข” 10 ชิ้น) ส่งให้ผู้เชิญรางวัล

6. ฝ่ายพิธีการ
- สคริปพิธีกร, คำกล่าวถวายราชสดุดี
- ผู้เชิญพุ่มเงิน สำหรับประธาน (หลังเปิดกรวยดอกไม้)
- เจ้าหน้าที่ อปพร. 2 นาย ทำหน้าที่รับพุ่มเงิน-พุ่มทองจากโต๊ะหมู่ มาวางโต๊ะด้านข้าง
- เจ้าหน้าที่จัดพุ่มเงิน-พุ่มทอง ชุดสำหรับใช้เวียนให้หน่วยงานต่าง ๆ 2 คน
- เจ้าหน้าที่ มอบเชิงเทียนดอกบัวสำหรับ นายกฯ คณะบริหาร แขกผู้ใหญ่ และแจกเทียนสำหรับผู้ร่วมพิธี (พร้อมกระดาษรองน้ำตาเทียน)
- ผู้เชิญเชิงเทียนให้ประธานในพิธี สำหรับจุดเทียนชัย (ไฟแช็ค)
- ผู้เชิญแฟ้มคำกล่าวถวายราชสดุดี
7. ฝ่ายจุดพลุ
- เตรียมคนจุดพลุ 9 ดอก (จบเพลงสดุดีมหาราชา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานการศึกษาท้องถิ่นของเรา...
เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน