วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2552

คำอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าฯ

คำอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล
ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร
งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
“๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ” พุทธศักราช ๒๕๕๒
นายสัญญา พรหมศาสตร์ ผู้กราบบังคมทูล
ณ มณฑลพิธีหน้าวัดปากกอง ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
วันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๙.๑๙ น.
-------------------------

ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้านายสัญญา พรหมศาสตร์ นายกเทศมนตรี พร้อม ด้วยพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีความปลาบปลื้มปีติโสมนัสเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมชุมนุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ มณฑลพิธีแห่งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีด้วยการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเครื่องราชสักการะ
และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในมหามงคลสมัย วันเฉลิม
พระชนมพรรษา ในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ นานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะ พระอัจฉริยภาพและ พระราชปณิธานอันแน่วแน่มั่นคง ที่จะทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ และพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้า ทรงตรากตรำพระวรกาย เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมิทรงย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคและความเหนื่อยยาก ทรงนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขของพสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน และประโยชน์ของบ้านเมือง ตลอดระยะเวลาอันยาวนานในสิริราชสมบัติ
-๒-

ในยามที่บ้านเมืองประสบภัยพิบัติ ทั้งที่เป็นภัยจากธรรมชาติและภัยที่มนุษย์ก่อขึ้น ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงแสดงให้มหาชน ได้ประจักษ์ถึงความอาทรห่วงใย ในความทุกข์ยากเดือดร้อนที่ประชาชนได้รับ ได้พระราชทานทั้งพระราชทรัพย์ กำลังใจและแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยยึดหลักเมตตาธรรมและความสามัคคี พร้อมทั้งเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรอย่างใกล้ชิด อีกทั้งพระราชทาน พระราชานุเคราะห์นานัปการ น้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณาคุณนี้ เป็นที่ปลาบปลื้มและซาบซึ้ง ประทับอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยทุก หมู่เหล่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้
ณ มหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ดังต่อไปนี้
“ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย / ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล / ด้วยความจงรักภักดี / ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย / และอานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล /โปรดอภิบาลบันดาลดล /ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ / จงทรงพระเจริญด้วย จตุรพิธพรชัยทุกประการ / พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล / มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด / จงสัมฤทธิ์ / ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญ ร่มเกล้า / ของเหล่าพสกนิกร / ตราบจิรัฐิติกาล เทอญ ”
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
คำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล
ของ
นายมงคล สุกใส นายอำเภอสารภี
ในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๗๗ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี
วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า / นายมงคล สุกใส นายอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / พร้อมด้วยปวงพสกนิกร ชาวไทยทุกหมู่เหล่า / ล้วนมีความปลื้มปีติโสมนัสเป็นอย่างยิ่ง / ที่วันเฉลิมพระชนมพรรษาในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท / จะได้เวียนมาถึงอีกวาระหนึ่ง / ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย / ต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมี / และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ / ปกเกล้าปกกระหม่อมหาที่สุดมิได้ / ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน / ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทฯ / ได้ทรงรับพระราชภาระ / ในการเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ / มาด้วยความเรียบร้อย / และยังได้ทรงปฏิบัติพระราชกิจ ต่างพระเนตร พระกรรณ / อีกทั้งทรงบันดาลให้เกิดโครงการใหญ่น้อย / ยังประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์เหลือคณานับ /

พสกนิกรชาวไทย / ต่างปลาบปลื้ม / และเทิดทูน ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท / ที่ทรงเป็นนักคิดและนักปฏิบัติ / ทรงเป็นทั้งแรงบันดาลใจ / และความหวังของคนไทย / ทั้งในยามปกติ / ในยามปิติยินดี / และในยามประสบทุกข์ / พระปรีชาสามารถของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท / ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต / ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้ำค่าของชาติ / ด้านการเพิ่มอาชีพและรายได้ แก่ราษฎร / ด้านสุขอนามัย / ด้านการส่งเสริมมนุษยธรรม / และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ / นับแต่การที่เกษตรกรใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์และสารเคมีมากเกินไปในไร่นา / การทำลายแหล่งน้ำ / การทำลายป่าชายเลน / การทิ้งขยะในแม่น้ำ ลำธาร ทะเล หรือตามชายหาด / การทำลายแหล่งปะการัง / การทำลายแหล่งประมง / การตัดต้นไม้ทำลายป่า / จนถึงการระเบิดภูเขา ซึ่งทำลายระบบนิเวศ
นอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพชีวิต / อันเป็นเรื่องทางวัตถุและกายภาพแล้ว / ยังทรงแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์อีกด้วยว่า / ประเทศชาติจะเป็นสุข / และชุมชน ที่เข้มแข็ง / จะบังเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง / ก็ด้วยการที่ประชาชนมีคุณธรรมประจำใจอีกสถานหนึ่ง / ดังที่เคยรับสั่งว่า / ข้าพเจ้าอยากให้คนไทยทุกคนยึดมั่นในศาสนา / เคารพกฎหมาย / รักใคร่สามัคคี / ไม่ถือเขาถือเรา / และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน / ในการนี้ได้ทรงเรียกความภาคภูมิใจของไทยในอดีต / ให้กลับคืนมาสู่ชาติไทยในปัจจุบันอย่างมีเกียรติภูมิ / นับแต่ทรงส่งเสริมการใช้ผ้าไทย /ทรงปรับปรุงเครื่องแต่งกายของสตรีไทย / ทรงแสดงให้โลกประจักษ์ถึงคุณค่าแห่งรอยยิ้มของคนไทย / และความงามอย่างไทย / ทรงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย / ทรงเน้นการยึดมั่นในศาสนา /การแผ่เมตตา / และการให้ / ไม่ว่าจะเป็นการให้อภัย / ให้วัตถุ หรือทาน / หรือแม้แต่ให้เวลา เพื่อสดับตรับฟังความทุกข์ของผู้อื่น / ในส่วนของความรักชาติ / ได้ทรงปลูกฝังไว้ในจิตใจของพสกนิกรอย่างแนบเนียน / โดยอาศัยสื่อ เพลง ละคร นวนิยาย / พระราชดำรัสอันไพเราะ / และถ่อมพระองค์ / ทรงยกย่องผู้ปิดทองหลังพระ / ทรงเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข / ไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา และขนบประเพณี / ดังที่ทรงได้แสดงให้เห็นเป็นแบบอย่าง / ด้วยความเป็นกลางในพระราชหฤทัย / และเปี่ยมด้วยความมีพระเมตตา / ด้วยเหตุฉะนี้ / จึงทรงเป็นที่รัก และเคารพของราษฎรทั่วไป / ดุจแม่ของแผ่นดิน
ในวโรกาสมหามงคล / เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗๗ พรรษา / ที่จะเวียนมาในครานี้ / ข้าพระพุทธเจ้า / นายมงคล สุกใส / ในนามของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า / ขอร่วมกันแสดงความปลื้มปีติ/ และความจงรักภักดี / ด้วยการถวายสัตย์ปฏิญาณโดยพร้อมเพรียงว่า
ข้าพระพุทธเจ้า / จะสนองงานตามพระราชปณิธานให้บังเกิดผล / อีกทั้งขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล / ขออัญเชิญคุณแห่งพระรัตนตรัย / พระบุญญาธิการ /แห่งสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในอดีต / และพระราชคุณธรรม / สัมมาปฏิบัติ / มาเป็นประธาน / ขอพระราชกฤดาภินิหาร / แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้ / จงอภิบาลรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ / พระบรมราชินีนาถ / ให้ทรงพระเกษมสำราญ / เจริญพระชนมสุขทุกประการ / ด้วยจตุรพิธพรชัย / สถิตย์คู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ / ดุจประทีปคู่เทียนทอง / ส่องสว่างนำทางข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวง /ไปสู่ความสมบูรณ์พูนสุข / มีคุณภาพชีวิตที่ดี / และมีคุณธรรมประจำใจ / สมดังพระราชปณิธาน / ตราบกาลนิรันดร์เทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานการศึกษาท้องถิ่นของเรา...
เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน